Regulamin sklepu internetowego

1. Sklep internetowy kanito, dostępny pod adresem
internetowym kanito.pl prowadzony jest przez Szymona Tomczyka  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ST Szymon Tomczyk, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8212661532, REGON 382372837

2.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

3. Kontakt: ze sprzedawcą odbywa się przez wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook: www.facebook.com/kanitKontakt mailowy: kanito.sklep@gmail.com

4. Warunki techniczne niezbędne do współpracy.
– Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
– Przeglądarka internetowa:
– Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
– Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
– Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
– Google Chome w wersji 2.0 lub nowszej,
– Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,
– Dostęp do poczty elektronicznej.

5. Płatności:dokonywane są przez: Przelewy 24, Sky-Pay, tradycyjna wpłata na konto oraz za pobraniem. Termin zapłaty w przypadku wyboru przez konsumenta opcji “przelewy24” lub “sky-pay” to 2 dni robocze. Po tym terminie zamowienie bedzie anulowanie. Jezeli zamówienie zostało anulowane, a chcą Państwo zakupić towar ponownie, prosimy o ponownie złożenie zamówienia i zapłatę. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1.  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2.  W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty”

6. Dostawa jest realizowana przez usługi kurierskie i poczte widoczne podczas składania zamówienia. Czas wysyłki wynosi 48 godzin od momentu zakupu towaru i realizacji płatności. W przypadku zamówienia za pobraniem wysyłka wynosi 48 godzin od momentu zakupu towaru. Zastrzegamy sobie prawo do póżniejszej wysyłki w przypadku problemów technicznych i takich, na które nasz sklep kanijto nie ma wpływu. W przypadku opóźnionej wysyłki klient jest natychmiast informowany. 

7. Zwroty. 

Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba która zawiera umowę kupna/sprzedaży w sklepie “kanito.pl”, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Jeśli korzystanie z towaru było inne niż przeznaczone do jego użytku konsument odpowiada również za zmniejszenie jej wartość. Towar podlega zwrotowi, kiedy produkt nie nosi śladów użytkowania.

Jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że wszelkie kwoty za zwrot produktów realizujemy wyłącznie online na podany przez klienta numer konta bankowego.

W przypadku gdy klient dokona zwrotu towaru za pobraniem, wówczas paczka nie zostanie odebrana przez sklep.

8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez sklep, drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji za pomocą portalu Facebook www.facebook.com/kanijto lub na adres e-mail kanijto@gmail.com. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Reklamacje będą rozpatrzone do 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail. 

10. Dane osobowe w sklepie internetowym.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

11. Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
  ochronie danych osobowych.